Jak přistupovat k požární bezpečnosti v bytových domech?

web (2)

Problematika požární bezpečnosti je v mnoha bytových domech a především v rámci mnoha SVJ opomíjena. Často z pouhé nevědomosti, ale i v takovém případě hrozí za nedodržení příslušných nařízení sankce. Jak tedy z pohledu SVJ přistupovat k požární bezpečnosti? Jaká nařízení je třeba dodržovat a na co si dát pozor například v oblasti sousedských vztahů? Na to vše odpovíme v tomto článku.

Jakou roli hraje SVJ v problematice požární bezpečnosti?

Jaká jsou tedy základní pravidla požární bezpečnosti v bytových domech? Z jakého zákona vycházejí a jaká je role SVJ v této problematice? Základní legislativou v této oblasti je zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Ten je ale doplněn o řadu dalších vyhlášek a nařízení. Dle paragrafu č. 2. příslušného zákona vyplývá pro SVJ povinnost požární ochrany ve všech prostorách, které využívá k provozování činnosti. Samotné provozování činnosti je dále rozděleno do tří separátních kategorií:

 • Bez zvýšeného požárního nebezpečí.
 • Se zvýšeným požárním nebezpečím.
 • S vysokým požárním nebezpečím.

Každé SVJ musí zařadit bytový dům do jedné z těchto kategorií. Provozováním činnosti SVJ je míněna správa domu a jeho užívání vlastníky jednotek a dalšími osobami. O míře požárního nebezpečí u provozované činnosti tak rozhoduje především stav domu a jeho okolí.

Co je potřeba vědět o určení míry požárního nebezpečí?

Pro laika je určení míry požárního nebezpečí prakticky nemožný úkol. Zákon sice nestanovuje sankce za to, že SVJ neprovede začlenění své činnosti, ale za pochybení v dalších částech procesu už sankce hrozí. Proto je doporučeným postupem obrátit se ve věci určení míry požárního nebezpečí na odborníka. Ten dokáže přesně určit, do jaké kategorie daný dům spadá.

Jakmile je míra požárního nebezpečí určena, je nutné v rámci domů spadajících do druhé a třetí kategorie vytvořit dokumentaci požární ochrany. Tu pro SVJ opět vyhotoví pozvaný odborník. O dalších povinnostech SVJ v rámci domů s různými stupni požárního nebezpečí promluvíme níže.

Na jaké povinnosti nesmí SVJ zapomenout?

Ať už je bytový dům zařazený do jakékoliv kategorie, musí SVJ provést řadu protipožárních opatření. Jaké jsou tedy povinnosti SVJ v této oblasti?

 • Výše zmíněná povinnost vést požární dokumentaci. Ta je nutná pouze v případě, že je v bytovém domě zvýšené nebo vysoké požární nebezpečí. Dále je nutné vést požární řád a požární poplachovou směrnici. Tyto dokumenty musí být zpracovány pro konkrétní dům vyškoleným odborníkem. Měli by být snadné na porozumění a umístěné tak, aby se s nimi mohli seznámit všichni obyvatelé domu.

V bytovém domě, ve kterém není zvýšené ani vysoké požární nebezpečí, je nutné pouze uvést, jak postupovat v případě nutnosti nahlásit požár. Tento návod může připravit i laik.

 • Vyznačení únikových cest, nouzových východů a prvků požární ochrany. Jedním z hlavních úkolů SVJ je vyznačit únikové cesty v rámci celého bytového domu a všechny únikové východy. Podobně je také nutné označit například hasící přístroje. Také s tímto úkolem vám může pomoci odborník, obvykle v rámci prvotní konzultace a vytváření požární dokumentace.
 • Dále je nutné udržovat všechny únikové cesty a nouzové východy prostupné. To může být problematické zejména ve chvíli, kdy si vlastníci jednotek ukládají na chodby či schodiště osobní majetek. Zejména starší nábytek či podobně velké překážky mohou představovat problém.
 • Je proto třeba už od začátku fungování SVJ jasně komunikovat, které oblasti není možné využívat jako dočasné skladiště. K podobným situacím často dochází spíše z nevědomosti než z úmyslu blokovat únikovou cestu.
 • Vchodové dveře je rozhodně nutné udržovat prostupné i v případě, že se jedná o sekundární vstup do domu. Zároveň by neměly být zamykány tím způsobem, aby bylo nutný klíč pro jejich otevření zevnitř během úniku před požárem.
 • Revize požárních zařízení. Ta musí být prováděna u všech prostředků požární ochrany a bezpečnostních zařízení. O počtu těchto prvků rozhoduje vyhláška o požární prevenci. V případě hasicích přístrojů je nutná kontrola nejméně jedenkrát ročně.
 • Pokud je součástí domu i hydrant nebo jiný druh požárního vodovodu, je nutné provádět revizi také jedenkrát ročně. I k takovému prvku je třeba zajistit volný přístup a správně ho označit.
 • Součástí povinné výbavy mohou být také speciální požární dveře, ať už vstupní nebo dveře oddělující jednotlivé úseky společných prostor domu. I ty je třeba pravidelně kontrolovat, aby tak splňovaly veškeré požadavky na ně kladené.

Sdílet příspěvek

Mohlo by vás zajímat