1. Úvodní ustanovení, definice a výklad pojmů

1.1. Definice pojmů
1.1.1. Předmětná služba – internetová ASP služba Spoluvlastníci.cz
1.1.2. Provozovatel – společnost Spoluvlastníci s.r.o., sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, IČ: 09670602, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 340112, která zajišťuje provoz a správu předmětné služby
1.1.3. Uživatel – fyzická nebo právnická osoba, která využívá předmětnou službu
1.1.4. Smlouva – smlouva o užívání předmětné služby uzavřená v elektronické podobě mezi smluvními stranami tj. provozovatelem a uživatelem 1.1.5. Nepřetržitý provoz předmětné služby – nepřetržitým provozem předmětné služby se rozumí provoz, kdy souhrn délky výpadků služby během kalendářního roku nepřekročí 5 % celkového času v tomto období

1.2. Všeobecné obchodní podmínky
1.2.1. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, tj. provozovatele a uživatele předmětné služby.
1.2.2. Internetový systém pro provoz předmětné služby včetně databáze, jakož i grafická podoba internetových stránek a jejich struktura jsou autorskými díly, k nimž vykonává veškerá majetková práva provozovatel. Užití autorských práv nebo práv k databázi bez souhlasu provozovatele je neoprávněným zásahem do autorských práv ve smyslu autorského zákona a provozovatel má nárok na případnou úhradu škody vzniklé v souvislosti s tímto porušením.

2. Práva a povinnosti smluvních stran

2.1. Práva a povinnosti provozovatele
2.1.1. Provozovatel je povinen zajistit bezchybný a nepřetržitý provoz předmětné služby
2.1.2. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit libovolnému uživateli přístup k předmětné službě a to i bez sdělení důvodů. Tomuto uživateli bude v tomto případě vrácena poměrná část částky, kterou uhradil provozovateli za používání předmětné služby, odpovídající období, ve kterém byl z používání předmětné služby vyloučen.
2.1.3. Provozovatel si vyhrazuje právo vyloučit uživatele z využívání předmětné služby bez náhrady a to v případě, kdy uživatel poruší ustanovení těchto obchodních podmínek.
2.1.4. Provozovatel si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit veškerý obsah zadaný uživatelem, který je v rozporu s těmito obchodními podmínkami, dobrými mravy či platnými právními předpisy.

2.2. Práva a povinnosti uživatele
2.2.1. Uživatel je povinen využívat předmětnou službu v souladu s jejím účelem.
2.2.2. Uživatel odpovídá za to, že obsah, který umístí na internetové stránky dané služby není v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy.
2.2.3. Uživatel je povinen udržovat své přihlašovací údaje (přihlašovací email a heslo) v tajnosti a nesdělovat je třetím osobám.
2.2.4. Uživatel je povinen uhradit provozovateli poplatek za používání předmětné služby. Výše poplatku je stanovena provozovatelem a je zveřejněna na internetových stránkách předmětné služby. Poplatek je hrazen na základě dokladu / výzvy zaslaného provozovatelem.

2.3. Omezení odpovědnosti provozovatele
2.3.1. Provozovatel předmětné služby se nepodílí na obsahu zadaném do internetových stránek předmětné služby jejími uživateli a neodpovídá tedy za tento obsah.
2.3.2. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn popř. povinen předat osobní údaje uživatele orgánům činným v trestním řízení a/nebo orgánům státní správy, pokud se uživatel dopustil při používání předmětné služby jednání, pro které bylo zahájeno trestní nebo správní řízení.
2.3.3. Provozovatel předmětné služby neodpovídá za škody, které vzniknou uživateli či třetí osobě v souvislosti s využíváním předmětné služby.

3. Závěrečná ustanovení
3.1.1. Provozovatel je oprávněn změnit tyto obchodní podmínky, přičemž je povinen upozornit na tuto skutečnost uživatele a zveřejnit obsah nového znění obchodních podmínek.
3.1.2. Obchodní podmínky jakož i smlouva se řídí právem České Republiky.
3.1.3. V případě, že by některé z ujednání těchto obchodních podmínek nebo smlouvy bylo z jakýchkoli důvodů neplatné či neúčinné, nemá toto vliv na platnost ostatních ujednání těchto obchodních podmínek nebo smlouvy.

V Praze dne 1.11.2020