Hlasování SVJ v době koronavirové krize

svj

Už tomu bude rok, kdy se naše republika ocitla na seznamu zemí s výskytem koronaviru. Svět se otočil vzhůru nohama a zajeté pořádky najednou přestaly platit. Také SVJ musí přizpůsobit svůj chod pandemii. Některé záležitosti se dají odložit o měsíce, v krajním případě i pár let. Jiné je třeba řešit ihned, nebo alespoň v dohledné době. Mezi ty, které nepočkají, patří i každoroční shromáždění SVJ.

SVJ musí hlasovat podle svých stanov

Průběh shromáždění a hlasování je dán ve stanovách Společenství vlastníků jednotek. Tradičně je to formou osobní schůze, kdy se všichni vlastníci jednotek sejdou a diskutují o všem, co je třeba probrat. Jak ale shromáždění uspořádat, když se lidé nemohou scházet osobně? Běžně na schůzi řeší:

 • Rozpočet SVJ na další rok
 • Výši poplatků a příspěvků
 • Potřebné opravy
 • Dlouhodobější plány SVJ (rekonstrukce nebo modernizace)
 • Zvolení předsedy nebo členů výboru SVJ

Něco se odložit dá, ale shromáždění SVJ ne

Samozřejmě se v době krize nemusí řešit dlouhodobější plány na rekonstrukci a další věci, které se dají odložit. Ze zákona se ovšem minimálně jednou ročně na schůzi musí schválit rozpočet na další období, výše poplatků, případně odhlasovat nové vedení SVJ. Také neodkladné opravy je třeba řešit ihned, aby se předešlo větším škodám. Jak to tedy udělat, když se lidé nesmí vidět osobně?

Jak hlasovat v rámci SVJ bez osobní účasti vlastníků?

Přesto, že ne všechny stanovy společenství vlastníků dovolují hlasování per rollam, je v tuto chvíli jedinou možností, jak hlasování uskutečnit. Per rollam znamená hlasování bez osobního shromáždění SVJ. Uskutečnit se může korespondenčně nebo jednou z forem elektronického hlasování.

Hlasování per rollam ve stanovách

K hlasování per rollam dochází v běžných časech ve chvíli, kdy z nějakého důvodu nebylo shromáždění vlastníků jednotek usnášeníschopné. Tedy, že na shromáždění nemohlo být o ničem rozhodnuto. Pokud má vaše SVJ ukotvené hlasování per rollam ve stanovách, pak není nutné, aby mu předcházelo neúspěšné shromáždění SVJ.

Hlasování SVJ v době koronavirové krize

Zákonodárci schválili v rámci svých jednání zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru, obecně známý jako „lex covid.“ Díky němu mohou všechna SVJ hlasovat per rollam rovnou, i v případě kdy toto hlasování nemají ukotvené ve stanovách, nebo hlasování nepředcházelo osobní shromáždění SVJ. Hlasování per rollam má svá pravidla:

 • Musí být předem oznámeno, stejně jako běžné shromáždění.
 • Nejčastěji ho oznamuje předseda nebo výbor SVJ jednou nebo kombinací forem písemného oznámení a elektronického
 • oznámení.
 • Součástí oznámení musí být podrobný návrh rozhodnutí, o kterém se bude hlasovat.
 • Běžně mají členové SVJ 15 dní na rozhodnutí o přijetí nebo zamítnutí návrhu, případně na podání připomínek.
 • Kdo se k návrhu nevyjádří, je jeho hlas považován za zamítavý.

Průběh hlasování per rollam

Samotné hlasování může probíhat osobním podpisem na návrhu rozhodnutí, korespondenčně nebo elektronicky. Hlasovat můžete například e-mailem, formou videokonference, nebo využitím profesionálních aplikací, která hlasování per rollam spravují. Vše si nastudovat a odhlasovat musíte ale stihnout během předem stanovené doby.

Podmínky přijetí návrhu zůstávají stejné

Při hlasování per rollam se mění pouze forma hlasování, všechny ostatní podmínky zůstávají stejné. Návrh rozhodnutí tedy musí přijmout většina vlastníků jednotek. U hlasu musí být uvedeno jméno, den, měsíc a rok, kdy vyjádření vlastník učinil. Po sečtení hlasů se musí obeslat všichni vlastníci s výsledkem rozhodnutí. S hlasováním per rollam je spojena značná administrativa. Díky moderním technologiím se však i toto úskalí značně zjednodušuje a hlasování per rollam stoupá na oblibě.

Sdílet příspěvek

Mohlo by vás zajímat